اشتیاق استرالیا برای پذیرفتن مهاجران

 نزدیک به 29 درصد جمعیت استرالیا در کشور دیگری به دنیا آمده اند (دو برابر نسبتی که در آمریکاست). نصف آنها یا مهاجر هستند یا از فرزندان مهاجران می باشند. بزرگترین منبع مهاجران نیز از آسیا هستند که به سرعت در حال تغییر ترکیب نژادی اند. در مقابل آمریکا، انگلیس یا ایتالیا که بسیار مهاجران کمتری را قبول می کنند، مردم و دولت آنها ضدیت بیشتری با ورود مهاجران دارند. ژاپن جایی است که ورود مهاجران خارجی و اقامت آنها حتی در تعداد کم یک تابوی سیاسی است.

 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180