حسابرس داخلی (Internal Auditor)

حسابرسی داخلی بخش مهمی از یك سیستم كنترل داخلی است كه مستقیما زیرنظر مدیرعامل انجام وظیفه می كند. ارزیابی مستقلی كه توسط مدیریت شركت برای كنترل داخلی ایجاد و كفایت سیستم های كنترل داخلی، حسابرسی مدیریتی، مالی و غیرمالی تمامی واحدهای شرکت، ممیزی سیستم های اقتصادی، اثربخش و كارآمد بودن استفاده از منابع را بررسی می كند. ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعمل ها، كارایی روش ها، كنترل و انعكاس نتایج در قالب یك گزارش مدون و حسابرسی تمام واحدها از وظایف این واحد می باشد.
 اطلاع رسانی در مورد جلسات هیات مدیره، مشاوره به مدیران شرکت، گزارش دهی منظم و مدون به مدیریت، تصویب اهداف و خط مشی حسابرسی داخلی، حسابرسی تمامی بخش های شرکت به جهت استقرار سیستم كنترل های داخلی، تهیه و بررسی گزارشات ادواری و موردی در ارتباط با نحوه عملكرد شركت و واحدهای زیرمجموعه و ... از دیگر وظایف حسابرس داخلی می باشد.
 در استرالیا نیز شرکت هایی نظیر Kingston Lewis، Mitalent Recruitment Group، Michael Page،Bega Cheese، Hay،  Benneauxو ... فرصت های زیادی برای شغل حسابرس داخلی ارائه می دهند.
 لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته حسابداری و برخی رشته های مالی درصورت گذراندن واحدهای درسی مانند اصول علم اقتصاد (خرد)، اصول علم اقتصاد (کلان)، پژوهش عملیاتی 1 و 2،  مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، مبانی سازمان و مدیریت، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، مدیریت مالی، بررسی موارد خاص در مدیریت مالی، اقتصاد مدیریت، پژوهش عملیات پیشرفته، سیستم های اطلاعاتی حسابداری و ... می توانند برای این شغل اقدام نمایند.

 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180