محقق کشاورزی

محقق کشاورزی یا Agricultural Scientist 
به شخصی گفته می شود که وظیفه اصلی او بررسی تمامی جوانب زمین های کشاورزی و مشاوره به کشاورزان، سازمان های دولتی مربوطه، شرکت های کشاورزی و یا محیط زیست به منظور بهبود شرایط زمین (یا مزرعه) و رفع مشکلات احتمالی آن است. فرد موردنظر می تواند صرفا در زمینه مشاوره به این سازمان ها فعالیت نماید که در این صورت عنوان مشاور کشاورزی به وی اطلاق می شود. 
استفاده از تکنیک های مختلف، مطالعات گسترده بر روی گیاهان، حیوانات و مزارع کشاورزی در جهت افزایش بهره وری این مزارع و صنایع کشاورزی توسط محقق کشاورزی انجام می پذیرد. وی پس از جمع آوری داده ها و نمونه های مختلف از خاک، تغذیه حیوانات، کودهای مورد استفاده و تمامی عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر تولید، مشاوره لازم به کشاورزان یا مسئولین مربوطه در زمینه های مختلف از جمله تکنیک های توسعه محل نگهداری احشام و محصولات، بیماری های احتمالی حیوانات، آفات و علف های هرز، فرسایش خاک، رشد مرتع، جفت گیری حیوانات، سیل، خشکسالی، آتش سوزی و ... را ارائه می نماید. همچنین تلاش می کند با ابداع سیستم های جدید و استفاده بهینه از منابع موجود، بهترین راه حل را در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی بکار گیرد. 
 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180