مهندس عمران

مهندس عمران (Civil Engineer)
طراحی، سازماندهی و نظارت بر اجرای پروژه های مهندسی عمران مانند سدها، پل ها، خطوط لوله، سیستم های فاضلاب، جاده ها، فرودگاهها و سایر سازه ها، تحلیل رفتار خاک و سنگ تحت فشار سازه ها، تحلیل استاتیکی سازه ها و سنجش مقاومت و دوام مصالح، برنامه ریزی و اجرای سیستم های حمل و نقل، و برآورد هزینه های اجرایی از جمله عمده فعالیت های مهندسین عمران می باشد. 

شرح وظایف مهندسین عمران شامل موارد زیر می باشد:
- تعیین روش های اجرایی، مصالح و استانداردهای کیفی، رسم نقشه های تفصیلی، و طرح ریزی ساخت سازماندهی و هدایت نیروی کار کارگاهی، تحویل مصالح و تجهیزات، و برنامه ریزی تفصیلی برای هماهنگی امور کارگاهی
- نمونه گیری از خاک و سنگ در اعماق مختلف ساخت گاه و آزمایش آنها برای تعیین مقاومت و سایر عوامل مؤثر بر رفتار خاک و سنگ و تعیین بارگذاری ایمن بر روی خاک و سنگ
- بررسی نقشه های معماری و سازه و برآورد هزینه ها و تهیه طرح تفصیلی هزینه ها به عنوان ابزار کنترل بودجه
- نظارت بر تغییرات نقشه ها، ارزیابی تأثیرات بر روی هزینه ها، و سنجش و تخمین تغییرات اعمال شده به طراحی
- تحلیل سیستم های سازه برای بارهای استاتیکی و دینامیکی 
- طراحی سازه برای جلوگیری از فروریزش، خمش، پیچش یا ارتعاش سازه در شرایط نامطلوب 
- طراحی جنبه های فیزیکی سیستم های حمل و نقل از قبیل بزرگراه ها، راه آهن، حمل و نقل شهری، حمل و نقل هوایی و ترمینال ها

عناوین شغلی تخصصی مرتبط با این رشته شامل موارد زیر می باشد:
- مهندس عمران 
- مهندس ژئوتکنیک
- مهندس سازه
- مهندس متره و برآورد
- مهندس ترابری
 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180