وت اسس

سازمان وت اسس
انجمن ارزش گذاری مشاغل با تخصص های گوناگون در استرالیا
وظيفه VETASSESS ارزشيابی تحصيلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل برگزيده فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين و فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كارفرمای حامی می باشد. ارزشيابی تجارب كاری در حيطه وظايف VETASSESS نيست. ارزشيابی مدارك تحصيلی منعكس كننده ديدگاه VETASSESS بر مبنای اطلاعات و داده هايی است كه هر متقاضی تهيه و در اختيار اين مؤسسه قرار می دهد. در بعضی موارد خاص تحقيقات بيشتری توسط افراد اين مؤسسه انجام خواهد شد.
VETASSESS چه كسانی را مورد ارزشيابی قرار می دهد؟
افرادی كه تمايل به مهاجرت به استراليا از طريق تخصص دارند، قبل از تسليم تقاضانامه خود به اداره مهاجرت و پرداخت هزينه های مربوط به اقامت دايم بايستی فرايند ارزشيابی مدارك تحصيلی توسط مراكز مجاز مربوطه را تكميل نمايند. برای اطلاع از اينكه تقاضانامه ارزشيابی مدارك تحصيلی خود را بايستی به كدام موسسه ارسال كنيد، فهرست مشاغل تخصصی (SOL) را ببينيد. VETASSESS ارزيابی طيف گسترده ای از مشاغل از جمله مديريت، اداری و مشاغل حرفه ای و نيمه حرفه ای را بر عهده دارد.
مشاغل حرفه ای: ليست مشاغل حرفه ای كه توسط اين موسسه ارزشيابی می شوند را در فهرست مشاغل برنامه عمومی مهاجرت متخصصين (SOL) و یا فهرست مشاغل برنامه مهاجرت از طريق گزينش كارفرما (ENSOL) بیابید. اين وظيفه شماست كه رشته خود را انتخاب كنيد و وت اسس در اين زمينه به شما كمكی نمی كند. توجه داشته باشيد كه برای هر تقاضانامه امكان ارزيابی شما تنها در يك رشته تحصيلی وجود دارد و اگر می خواهيد برای چند شغل ارزشيابی شويد، بايستی تقاضانامه های جداگانه ای تهيه نماييد و هزينه های كامل را برای هر تقاضانامه بپردازيد. سازمان VETASSESS، مشاغل را برحسب نیازمندی هایشان به چهار گروهA ،B ،C ، D طبقه بندی کرده است. لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روزکاری به طول خواهد انجامید. همچنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و نیز امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت ارزشیابی مدارک را دریافت کرده، نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقامت دائم را دارند، می بایست برای ارزشیابی کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند.
 

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180