پذیرش مهاجران بین دو جبهه در استرالیا

در استرالیا هر دو جبهه سیاسی پذیرفته اند که ورود مهاجران برای یک اقتصاد سالم ضروری است. این دستاوردها البته بی نقص نیست. شرکت های سرمایه گذاری خصوصی که از طریق آنها استرالیایی ها موظف به پس انداز برای دوران بازنشستگی شده اند، دستمزدهای زیادی را می گیرند که باعث می شود بازنشستگان، کم درآمدتر از چیزی که باید، باشند.
 استرالیایی ها مقدم مهاجران قانونی به کشورشان را گرامی می دارند و در مقابل کسانی را که غیرقانونی سعی در ورود به استرالیا دارند، به جزایر دور انتقال می دهند.

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180