شماره تماس

(+98) 513-760-2814

فکس

(+98) 513-768-8167

آدرس

خراسان رضوی ، مشهد

بلوارسجاد، بنفشه 3،پلاک 180

ارسال پیام

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180