استراليا يك كشور صلح‌جو و آرام است. اين كشور هيچ گاه جنگ داخلي را به خود نديده است، يا هيچ گاه در آن كودتاي سياسي به وقوع نپيوسته است و هيچوقت وارد جنگي با كشورهاي ديگر نشده است. دولت استراليا هميشه باثبات بوده است.

استراليا بخشي از جامعه مشترك‌المنافع انگليس است و ملكه انگليس به عنوان ملكه استراليا نيز شناخته مي‌شود. فرماندار استراليا نماينده ملكه انگليس در استراليا محسوب مي‌شود.

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180