ویزای توریستی و گردشگری

ویزای تحصیلی

ویزای نامزدی و ازدواج

ویزای اقامت از طریق مهارت کاری

ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری

ویزای والدین

(+98) 513-760-2814
info@parsinehsadra.com
ساعت کاری 8.30 - 15.30
به جز ایام تعطیل
خراسان رضوی ، مشهد ، بلوارسجاد
بنفشه 3 ، پلاک 180